Företagsfrämjare
En mängd aktörer finns för att stötta dig som företagare och entreprenör.
Här en förteckning över de nationella aktörerna.

Tag kontakt med dem direkt, eller vänd dig till medarbetarna i NIS 6.0

Aktör Länk Starta Driva Växa Beskrivning av stöd
Arbetsmiljöverket https://www.av.se/ X X X Tillsyn råd och information om regler och lagstiftning
Almi https://www.almi.se/vasterbotten X X Information och rådgivning om främst finansiering & affärsutveckling för växande företag
Arbetsförmedlingen   X Hjälp att få affärsidé prövad samt möjlighet att ansöka om starta eget bidrag
Business Sweden https://www.business-sweden.com/sv/ X Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
Connect Norr https://connectsverige.se/norr/ X X Mötesplats för entreprenörer, forskare och investerare. Rådgivning till entreprenörer & investerare
Coompanion https://nord.coompanion.se/ X X X Företagsrådgivning med inriktning kooperativa företag/samhällsentreprenörskap/social innovation
Drivhus https://vasterbotten.drivhuset.se/ X Akademinära rådgivning och vägledning till studenter vid flertalet lärosäten och utbildning
Energimyndigheten https://www.energimyndigheten.se/ X X X Bidrar med lån, teknisk kompetens, marknadskänndedom och affärsutveckling till företag inom energiområdet
Enterprise Europe Network https://enterpriseeurope.se/ X Information och rådgivning om främst EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av affärskontakter
Europeiska Socialfonden (Esf-rådet) https://www.esf.se/ X X Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer m.m. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.
Exportkreditnämnden https://www.ekn.se/ X X Exportfinansiering
Handelskammaren https://handelskammaren.com/ Utbildningar, import- & exportrådgivning
IFS Rådgivningscentrum https://www.ifs.a.se/ X X X Affärsrådgivning med fokus på utrikesfödda
Institutet mot mutor (IMM) https://www.institutetmotmutor.se/ X X X För motverkan av användning av mutor och andra otillåtna förmåner
Industriella utvecklingscentra (IUC) http://www.iucnorr.se/ X Driver industriella utvecklingsprojekt tillsammans med framförallt SME:s
IVL Svenska miljöinstitutet https://www.ivl.se/ X X X Miljörelaterade frågeställningar
Jordbruksverket https://nya.jordbruksverket.se/ X X X Stöd för kompetensutveckling samt investeringar på landsbygden
Kommerskollegium https://www.kommerskollegium.se/ X Sveriges myndighet för utrikeshandel
Konkurrensverket http://www.konkurrensverket.se/ X X Arbetar för en sund och effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor
Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/ X X X Myndigheten för yttre miljöfrågor
NyföretagarCentrum https://www.nyforetagarcentrum.se/umea/ X Erbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning till individer som avser starta företag och företag i uppstartskedet.
RISE AB https://www.ri.se/sv X X X Forskningsinstitut och innovationspartner
Skatteverket https://www.skatteverket.se/ X Erbjuder kostnadsfria informationsträffar som delvis inriktar sig till målgrupperna blivande företagare och småföretagare
Styrelseakademien https://www.styrelseakademien.se/norr/ X X Utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete
Svenska uppfinnareföreningen http://uppfinnare.se/ X Nätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till rådgivning, mentorer, problemlösning och inspiration
Svenska institutet https://si.se/ X X X Information om Sverige och ge ”Sverigebild” i omvärlden.
Svensk Exportkredit https://exporteramera.ekn.se/ X X Finansiering av exportaffärer, även som underleverantör
Swecare https://www.swecare.se/ X X Ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård samt life science
Swedac https://www.swedac.se/ X X X Säkerställer att kavlitetskrav och normer omsätts i verklighet
Swedfund https://www.swedfund.se/ X X X Finansiering av hållbart företagande i några av världens fattigaste länder
Tillväxtanalys https://www.tillvaxtanalys.se/ X X X Analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik
Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/ X X X Stöd till företag och regioners konkurrenskraft
Tullverket https://www.tullverket.se/sv/foretag X X Tillsyn gränsöverskridande handel
Ung företagsamhet https://ungforetagsamhet.se/vasterbotten X Utbildar grundskole – och gymnasieelever i entreprenörskap. Utbildar drygt 20 000 unga per år.
Venture Cup http://www.venturecup.se/sv/hem/ X Venture Cup är en årligen återkommande affärsplanstävling där deltagarna får professionell hjälp med att utveckla en affärsidé till en affärsplan.
Vinnova https://www.vinnova.se/ X X X Stärka Sverige som forsknings och innovationsland
Visit Sweden https://visitsweden.com/ X X Marknadsför svenska destinationer och upplevelser